logofundacji


FUNDACJA IM. IGNACEGO MOŚCICKIEGO
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO. KRS 0000236702


  Przedmiot działalności statutowej Fundacji:
 1. Działalność wydawnicza.
 2. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk ekonomicznych.
 3. Prace badawczo-rozwojowe bibliotekarstwa i informacji naukowo-technicznej.
 4. Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk humanistycznych i społecznych.
 5. Kształtowanie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
 6. Działalność zespołów teatralnych, dramatycznych i lalkowych.
 7. Artystyczna i literacka działalność twórcza, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
 8. Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana.


  Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 1. Darowizn.
 2. Subwencji osób prawnych.
 3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 4. Dotacji.
 5. Spadków.

logozst

2010