Pracownia Elektroniczna






Przykładowe zadania testowe z układów analogowych


Zadanie 1. Rysunek przedstawia symbol graficzny tranzystora:
zdięcie1 A.)bipolarnego n-p-n
B.)bipolarnego z izolowaną bazą IGBT.
C.)polowego złączowego JFET.
D.)polowego z izolowaną bramką IGFET.

Zadanie 2. Rysunek przedstawia symbol graficzny kondensatora:
zdięcie2 A.)powietrznego
B.)ceramicznego
C.)elektrolitycznego.
D.)mikowego.

Zadanie 3. Rysunek przedstawia symbol graficzny:
zdięcie3 A.)wzmacniacza.
B.)generatora.
C.)przetwornika.
D.)zasilacza.

Zadanie 4. Tranzystor pracujący w układzie przedstawionym na rysunku ma współczynnik ß = 100. Spadek napięcia URc jest równy:
zdięcie4 A.)0,1V
B.)1,0V
C.)7,5V
D.)10,0V





Zadanie 5. W układzie przedstawionym na rysunku spadek napięcia na diodzie UF=0,8V. Napięcie wyjściowe Uwy jest równe:
zdięcie5 A.)80,0V
B.)28,0V
C.)8,0V
D.)0,8V









Zadanie 6. Poniższy symbol graficzny przedstawia ? zdięcie6
A.)tranzystor typu MOSFET z kanałem typu p
B.)tranzystor typu MOSFET z kanałem typu n
C.)tranzystor bipolarny p-n-p
D.)tyrystor

Zadanie 7. Która z elektrod to "bramka" z zadania nr 6 :
A.)S
B.)D
C.)G
D.)B

Zadanie 8. Oblicz pasmo przenoszenia dla wzmacniacza dla danych: fg = 25 kHz , fd = 5 kHz
A.)30 kHz
B.)20 kHz
C.)125 kHz
D.)5 kHz

Zadanie 9. Podczas montażu układów typu CMOS pracownik powinien posiadać:
A.)buty na izolowanej podeszwie.
B.)bawełniane ubranie.
C.)okulary ochronne.
D.)rękawice ochronne.

Zadanie10. Dane jest: napięcie wejściowe wzmacniacza UI=20mV oraz napięcie wyjściowe UO=2V. Wzmocnienie napięciowe układu wyrażone w decybelach, wynosi:
A.)-40;
B.)40;
C.)400;
D.)0,04.

Zadanie 11. Jeżeli moc wydzielana na obciążeniu wzmacniacza mocy wynosi 2W, a moc pobierana ze źródeł zasilania jest równa 8W, to sprawność wzmacniacza wynosi:
A.)0,25%;
B.)250%;
C.)25%;
D.)2,5%.

Zadanie 12. Przedstawiony na schemacie układ to? zdięcie12
A.)układ boostrap
B.)układ kaskody
C.)układ Darlingtona
D.)układ Schmitta





Zadanie 13. Przedstawiony na schemacie układ to? zdięcie13
A.)wzmacniacz przeciwsobny
B.)wzmacniacz selektywny
C.)wzmacniacz różnicowy
D.)wzmacniacz mocy





Zadanie 14. przedstawiony na schemacie układ to? zdięcie14
A.)wzmacniacz prądowy
B.)wzmacniacz mocy
C.)generator
D.)zasilacz impulsowy






Zadanie 15. Wzmacniacz operacyjny wzmacniający sygnał sinusoidalnie zmienny w układzie odwracającym fazę wymaga zasilania napięciem ? zdięcie15
A.)stałym +15V.
B.)stałym -15V
C.)stałym, symetrycznym _+15V.
D.)sinusoidalnie zmiennym 15V.





Zadanie 16. We wzmacniaczu jednostopniowym, przedstawionym na rysunku, zwarcie rezystora RE ? Wskazówka: Tr1 rezystor suwakowy zdięcie16
A.)zwiększy wartość współczynnika ß tranzystora.
B.)zwiększy wrażliwość układu na wzrost temperatury.
C.)zmniejszy wartość współczynnika ß tranzystora.
D.)nie zmieni wrażliwości układu na wzrost temperatury.

Zadanie 17. Jak nazywa się układ zasilania tranzystora z zadania nr 16 ?
A.)zasilania stałym prądem bazy.
B.)zasilania stałym prądem kolektora.
C.)układ potencjometryczny.
D.)układ zasilania z dwóch źródeł.

Zadanie 18. Na schemacie z zadania nr 16 tranzystor pracuje w układzie ?
A.)wspólnego emitera.
B.)wspólnego żródła.
C.)wspólnego drenu.
D.)wspólnej bazy.

Zadanie 19. Wykres przedstawia wzmacniacz : zdięcie19
A.)szerokopasmowy.
B.)dolnoprzepustowy.
C.)selektywny.
D.)górnoprzepustowy.




Zadanie 20. Poniższy rysunek przedstawia schemat blokowy sprzężenia: zdięcie20
A.)napięciowego-szeregowego,
B.)prądowego-szeregowego.
C.)napięciowego-równoległego.
D.)prądowego-równoległego.





Zadanie 21. Oznaczenie BC557 dotyczy?
A.)tranzystor w.cz. dużej mocy,
B.)tranzystor m.cz. małej mocy.
C.)diody prostowniczej.
D.)rezystora.

Zadanie 22. Układ elektroniczny, którego schemat przedstawiono na rys. pełni funkcje? zdięcie22
A.)wzmacniacza różniczkującego ,
B.)wzmacniacza całkującego
C.)układu logarytmującego.
D.)ogranicznika napięcia.

Zadanie 23. W układzie przedstawionym na rys. w celu zwiększenia amplitudy Uwy należy zwiększyć wartość stosunku rezystancji? zdięcie23
A.)R1 / R2.
B.)R2 / R1.
C.)R3 / R1.
D.)R3 / R2.

Zadanie 24 W układzie na rys. z zadania nr 22. Uwe= 10 mV , R1= 1 K? , R2= 10 K? .Oblicz ile wynosi napięcie Uwy=?
A.)100 mV.
B.)( - 100) mV
C.)200 mV.
D.)(- 200) mV

Zadanie 25 Rysunek przedstawia charakterystykę zdięcie25
A.)wyjściową tranzystora unipolarnego FET.
B.)przejściową tranzystora unipolarnego FET
C.)przejściową tranzystora bipolarnego .
D.)wyjściową tranzystora bipolarnego

Zadanie 26 Który z punktów na charakterystyce w zad. 24 odpowiada aktywnemu stanu pracy tranzystora ?
A.)B
B.)C
C.)D
D.)Q

Zadanie 27 Uszkodzone lub zużyte elementy i podzespoły elektroniczne należy:
A.)przechowywać celem wykorzystania w przyszłości.
B.)przekazać do odpowiednich firm celem utylizacji
C.)wyrzucić do najbliższego pojemnika na śmieci
D.)oddać do najbliższego punktu skupu złomu



Proszę wpisz tu dane kontaktowe
A tagże wyraż swoją opinię!